Privacyverklaring Framework voor Online Succes
Laatste update 14 augustus 2019
Via de website www.frameworkvooronlinesucces.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FVOS (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: [KVK NUMMER]) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt. FVOS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer .......... In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en 
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Geboortedatum
* Betalingsgegevens

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

* per post
* per mail
* per telefoon
* via sociale media
Bij iedere digitale communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registratie
Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:

* uw NAW gegevens
* uw telefoonnummer
* uw e-mailadres
* uw geslacht
* uw geboortedatum
* uw (profiel-) foto
* door u zelf opgegeven informatie
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. U kunt zelf bepaalde informatie anonimiseren.
Aankopen
Via FVOS kunnen organisaties een betaald abonnement afsluiten.

Hierbij vragen wij de volgende gegevens:

* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* Factuuradres
* E-mailadres
* Websiteadres
* Betalingsgegevens
* Advertenties
Onze dienst vertoont advertenties, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

* uw NAW gegevens
* uw e-mailadres
* door u zelf opgegeven interesses
* langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
* de paden waarlangs u door de dienst navigeert
* statistieken over hoe u de dienst gebruikt 

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van één of meerdere van de in dit artikel genoemde uitzonderingen, te weten:

* voor de uitvoering van de diensten van iBucketList zijn derden ingeschakeld
* indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven
* in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
* ter bescherming van de rechten of het eigendom van FVOS
* ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
* bij verdenking of constatering van fraude of andere illegale activiteiten
De werknemers van FVOS en de door FVOS bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
* Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
* Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Copyright Framework voor Online Succes 2019 - Alle rechten voorbehouden